WK onderwijsadvies staat voor kennis van en ervaring met de volgende onderwerpen (met altijd een gerichtheid op de versterking van de kwaliteit van het onderwijs) in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs:

Sinds 2005 staat passend onderwijs op de beleidsagenda. Na mw. Verhoeven en mw. Dijksma is het mw. Van Bijsterveldt geweest die voor wetgeving heeft zorggedragen. Henk en Roel werken voor veel samenwerkingsverbanden i.o. in het VO en in het PO als procesbegeleider.

Voor samenvattingen van de wet, werkagenda’s of overzichten van kengetallen, gekoppeld aan financiën :  mail ons. 

Informatie is te vinden op www.passendonderwijs.nl.

Als er sprake is van uiteenlopende belangen kan het nuttig zijn een onafhankelijk voorzitter te benoemen, denk aan besturen van samenwerkingsverbanden, toewijzingscommissies, overleg tussen schoolbesturen en gemeente(n) of fusiebesprekingen.

Bij interim management hebben we bewust aangevuld met deze vorm van dienstverlening te positioneren voor samenwerkingsverbanden, waarbij het ook goed mogelijk is in samenwerking met een coördinator of stuurgroep voor bijvoorbeeld 1 a 2 dagdelen het management van een samenwerkingsverband vorm en inhoud te geven.

Eruit halen wat er in zit, opbrengstgericht omgaan met verschillen, het ontwikkelingsperspectief, zijn toch wel de kernbegrippen in het onderwijs. Het voeren van (bestuurlijke) ambitiegesprekken, ondersteuning bieden bij het opzetten van planmatig en opbrengst gericht werken doen we graag.

Voor achtergrond informatie stuur een mail of kijk op www.schoolaanzet.nl.

WKonderwijsadvies verzorgt korte trajecten met bestuur en management en ook voor leraren over thema’s als passend onderwijs of opbrengstgericht werken. De trajecten kunne bestaan uit een 2-daagse voor directies, een training voor directies “werken met de verbetercirkel”, maar kan ook een informatie en werkmiddag zijn met een team. WK Onderwijsadvies past het programma aan op de wensen van de opdrachtgever “een op maat aanpak”.

Een strategisch plan met veel aandacht voor een proces van onderop, het doorlichten van een (deel van) de organisatie, een “met de benen op tafel” middag of een “soep en broodje”  bijeenkomst om visies te vertalen in concrete aanpakken. Het opstellen van de basis en extra ondersteuning zowel op school- als op bestuurs- als op het niveau van het samenwerkingsverband. Een traject om tot andere vormen van ondersteuning te komen en daarmee de deelname aan het (V)SO verantwoord terug te dringen. Zo maar wat voorbeelden waar we ervaring mee hebben.

Waar stemmen we precies over af, met welk doel en welk rendement? Dit zijn voor ons belangrijke vragen in de vele samenwerkingsconstructies die het onderwijs kent, denk aan OOGO, LEA, REA, RMC en het ZAT.

Onze ondersteuning kan bestaan uit eenmalige ontwikkel bijeenkomsten, beoordelen van ondersteunings- of andere plannen, het geven van advies of projecten of deze begeleiden.