Roel Weener

Roel Weener heeft een lange ervaring in het projectmanagement van verschillende landelijke projecten en programma’s in het primair onderwijs. Begonnen als leraar van een lagere school (nu basisschool) en vervolgens als schoolleider in zowel het regulier als speciaal (basis) onderwijs, heeft hij in 2000 de overstap gemaakt naar de werkgeversorganisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, VOS/ABB. In de functie van senior beleidsmedewerker van deze organisatie heeft hij tot zijn vertrek op 1 april 2007 gewerkt als landelijk projectmanager voor programma’s als wsns plus, wsns-oab, kwaliteit en innovatie, taalpilots oa, borging wsns plus/passend onderwijs etc.
Vanaf 1 april 2007 is hij als zelfstandig onderwijsondernemer verder gegaan als landelijk projectmanager van diverse onderwijsprojecten, programma’s en trajecten gericht op versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Projecten en programma’s als Taalpilots oa, borging WSNS plus/leerlingenzorg/passend onderwijs, borging Q Primair, TOM, Innovatie PO – vielen destijds en tot 1 augustus 2008 onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het PO Platform Kwaliteit en Innovatie met het ministerie van OCW als opdrachtgever en subsidiënt.
Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie bestond uit vertegenwoordigers van het management van de dragende onderwijs organisaties in het primair onderwijs en vormde feitelijk de opmaat tot de op- en inrichting van de PO Raad.
De werkzaamheden als projectmanager omvatten het – samen met het onderwijsveld – inrichten, ontwikkelen en formuleren van plannen en activiteiten op het gebied van de genoemde projecten en vervolgens het coördineren en leiding geven aan de uitvoering en implementatie van de projecten en activiteiten.
Vanaf 1 januari 2008 is Roel samen met Henk Keesenberg eigenaar van “WK onderwijsadvies”.
Hun werkzaamheden bestaan onder meer uit advisering en ondersteuning bij visieontwikkeling, van beleid naar schoolontwikkeling, fusies van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden, onderzoek, regionale ontwikkelingen in het kader van passend onderwijs (bijvoorbeeld: van indiceren naar arrangeren en adviseren en ondersteunen van stuurgroepen, werkgroepen, coördinatoren etc.) en de inrichting en uitwerking van de kwaliteitsagenda’s voor PO, SO en VO.

Henk Keesenberg

Henk Keesenberg - WK Onderwijsadvies

Henk Keesenberg heeft een lange ervaring met de bestuurlijk-organisatorische vormgeving van onderwijsorganisaties. Hij heeft (na 10 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs en een studie pedagogiek en onderwijskunde) jaren gewerkt bij de besturenorganisatie voor het algemeen bijzonder onderwijs, vervolgens bij het Landelijk Proces Management,  het procesmanagement WSNS en het PMPO. Van 1998 tot 2007 was hij senior beleidsmedewerker/consultant bij VOS/ABB, de organisatie voor bestuur en management voor openbaar en algemeen toegankelijke scholen.

Bij VOS/ABB bestonden zijn werkzaamheden uit belangenbehartiging, contributie dienstverlening en contract dienstverlening (ervaring met fusies van scholen en samenwerkingsverbanden, procesbegeleiding bij diverse vormen van samenwerking, waaronder  samenwerkingsverbanden WSNS, VO-SVO en REC’s), Tevens was hij actief in landelijke projecten als  WSNS+, “Kwaliteit Speciaal” en “Kwaliteit van de zorg in het VMBO en Praktijkonderwijs”.

Henk was sinds 2007 landelijk coördinator Passend Onderwijs. Ook was hij tot voor kort voor 1 dag in de week werkzaam voor het infopunt Passend onderwijs.

Sinds1 januari 2008 is hij samen met Roel Weener eigenaar van “WK onderwijsadvies”.
Hun werkzaamheden bestaan uit ondersteuning bij visieontwikkeling, fusies van samenwerkingsverbanden, begeleiding van zwakke scholen, coaching van directies, onderzoek en regionale ontwikkelingen.
Beiden zijn volop betrokken bij veel nieuw te vormen samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

In zijn vrije tijd heeft hij jarenlang zitting gehad in besturen voor (V)SO, VO en PO. Ook is hij voorzitter geweest van een samenwerkingsverband WSNS.
Sinds 2010 is hij lid van het curatorium van de Hoge School Leiden.